Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което ще се състои на 14 юни 2021 г. в Люксембург.

В рамките на заседанието са планирани два ориентационни дебата – „Последващи действия във връзка със социалната среща на върха в Порто – следващи стъпки за Съвет EPSCO” и „Нови предизвикателства пред социалния диалог и колективното договаряне“. По време на форума ще бъдат обсъдени предложенията за Директива за адекватните минимални работни заплати, Директива за предприемане на задължителни мерки за прозрачност на заплащането и Директива за равното третиране.

По точката за Европейския семестър България ще подкрепи одобряването на Становище на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила във връзка с оценката на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2020 г. и съответните специфични за всяка държава препоръки за 2019 г.

Страната ни ще подкрепи приемането на Препоръката за създаване на Европейска гаранция за детето, както и трите заключения на Съвета относно работата от разстояние, социално-икономическото въздействие на COVID-19 върху равенството между половете и стратегията за правата на хората c увреждания.

Pin It on Pinterest