Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за учредяване на безсрочно ограничено вещно право – сервитут, върху част от поземлен имот – публична държавна собственост.

Имотът се намира в Сандански и е с площ 526,00 кв. м. Сервитутът се учредява за право на прокарване на външен водопровод и външен колектор, необходим за изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води.

Правителството прие също така решение за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижима културна ценност – изключителна държавна собственост, на община Иваново за срок от 10 години. Недвижимата археологическа културна ценност се намира в област Русе, община Иваново, с. Иваново и представлява реална част от териториалния обхват на Археологически резерват „Скални църкви – с. Иваново“. С предоставянето ще е възможно опазването и популяризирането на недвижимата културна ценност и превръщането й в разпознаваема туристическа дестинация. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Русе.

Съгласно друго решение на МС „Български пощи“ ЕАД ще продадат недвижими имот в село Неофит Рилски, област Варна чрез електронен търг. Имотът не е необходим за дейността на дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Правителството взе решение да обяви три сгради – публична държавна собственост, за частна държавна собственост и даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията. Сградите се намират в гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Ген Н. Столетов“ и са в управление на Министерството на правосъдието. Описаните сгради представляват полуразрушени едноетажни жилищни сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване, което ги прави опасни. Същите са с отпаднала необходимост за Министерството на правосъдието. Средствата, необходими за премахването на сградите, са осигурени от бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.

С друго правителствено решение се променя статутът на имоти от публична държавна собственост в частна държавна собственост. Имотите са с предоставени права за управление на Министерство на отбраната и са с отпаднала необходимост за ведомството и Българската армия. Като имоти – частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост /ЗДС/ и Правилника за прилагане на ЗДС. Обектите със сменен статут се намират в области Плевен, Варна и Стара Загора.

Правителството даде също така съгласие за апортиране на имот – частна държавна собственост, в капитала на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, гр. София. Той се намира в гр. Симитли, местност „Горна Драчевица“. С придобиването на имота, НКИЗ ЕАД ще създаде възможност за изграждането на Индустриален парк на територията на гр. Симитли, което ще осигури възможности за бизнес и технологичен трансфер и ще се създадат нови работни места.

Pin It on Pinterest