Бизнес

Как да управляваме поколенческите различия и специфики на работната сила в сектор “ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ”?

Споделяне на добри практики и фирмени политики на компании

На 18 ноември 2021 г., от 14:00 ч., Българската стопанска камара (БСК) Ви кани на онлайн среща за споделяне на добри практики с цел обмяна на опит в контекста на активното стареене, управлението на възрастовото многообразие и насърчаването на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място в сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост“.

Уебинарът ще бъде открит от Даниела Петрова – изпълнителен директор на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/. В срещата ще участват обучителни институции, работодатели от сектора, синдикални представители и др. От страна на БСК ще участва Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, с представяне на международен опит в областта на фирмените политики по отношение на управлението поколенческите различия и специфики на работното място и възможностите за адаптиране, както и представяне на резултатите от съвместен проект на социалните партньори в тази област.

Участието в уебинара е безплатно и достъпно на:

https://zoom.us/j/96139897067?pwd=SkNoWXY4L0NNM0RLOTFCa0xHMHZ3QT09

Meeting ID: 961 3989 7067

Passcode: 442508

Секторната среща за обмяна на опит е в резултат на дейностите по Проект „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа„, ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0006-C01

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest