България

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот и недвижими културни ценности – публична държавна собственост, на община Казанлък за срок от 10 години.

Предмет на решението са имот, намиращ се в област Стара Загора, община Казанлък, гр. Шипка, представляващ застроен поземлен имот с площ 46 641 кв. м. заедно с находящите се в него недвижими културни ценности – Тракийски гробници ,,Шишманец“, ,,Хелвеция“ и „Грифоните“ и построената сграда с площ 100 кв. м. Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей – Казанлък.

С друго свое решение правителството обяви имоти – публична държавна собственост за имоти – частна държавна собственост. Единият имот представлява самостоятелен обект в административна сграда в град Добрич, ул. ,,Независимост“ №5. Други два имота, също самостоятелни обекти, са съответно в град Пазарджик, ул. ,,Екзарх Йосиф“ № 15-А и в град Разград, бул. ,,България“ № 15. Със същото решение за имоти – частна държавна собственост са обявени и три имота в град Стара Загора, намиращи се в здание на бул. ,,Цар Симеон Велики“ № 108, четири – в град Търговище, ул. ,,Стефан Караджа“ № 2 и още един в град Благоевград, пл. ,,Георги Измирлиев – Македончето“ № 9.

Правителството промени статута на имоти, които се използват от Гимназията по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банско, от публична в частна държавна собственост и ги предостави на община Банско. Имотите представляват 9 сгради, както и един застроен поземлен имот, които се намират в гр. Банско. С безвъзмездното придобиване на имотите общината ще може да обнови материално – техническата база на гимназията, с което ще спомогне за пълноценния учебен процес.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest