МС одобри позициите на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи”

Министерският съвет одобри днес позициите на България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 14-16 юли в Бърдо, Словения.

По време на заседанието Словенското председателство предлага за обсъждане въпроси, свързани с правосъдните аспекти на предложенията за Регламент относно изкуствения интелект, което беше публикувано през м. април 2021 г. и цели подобряване на функционирането на вътрешния пазар чрез установяване на единна правна рамка за разработването, предлагането на пазара и използването на системи и продукти с изкуствен интелект.

България намира, че изкуственият интелект следва да бъде инструмент в полза на гражданите, който да се използва при пълна безопасност за гражданите и в съответствие със закона и при зачитане на основните права, като подкрепяме балансирания и пропорционален хоризонтален подход в предложената уредба.

В рамките на неформалното заседание на вниманието на министрите на правосъдието ще бъде поставена и темата относно щадящото правосъдие по отношение на децата. През м. март 2021 г. беше публикувана Стратегията на ЕС за правата на детето (2021-2024 г.), която има хоризонтален характер и е първият всеобхватен документ на европейско равнище в тази област. Стратегията има за цел да обедини всички нови или съществуващи законодателни, политически и финансови инструменти на ЕС във всеобхватна рамка чрез засилване на интегрирането на правата и най-добрия интерес на децата във всички политики на Съюза.

България ще подчертае, че закрилата и подкрепата на децата изисква всички органи и служби да работят координирано, поставяйки детето и неговия най-добър интерес в центъра на своите действия. Специално внимание следва да бъде обърнато на превантивните мерки, включително мерките за подкрепа на семействата.

Pin It on Pinterest