Региона

Седмичен отчет за дейността на общинска администрация Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

– приключи подготовката за полагане на асфалтова настилка на прилежащото пространството около бл. 16 в кв. „Дружба“ 1;

– стартираха дейности по подготовка за полагане на нова настилка на паркинга и подходите към бл. „Комаров“ в кв. „Здравец“;

– започна облагородяване на пространствата около гробниците на Баба Тонка и Хаджи Димитър в Парка на възрожденците;

– продължават строително-ремонтните дейности в сградата на Детска ясла № 5;

– изработени и монтирани бяха нови дървени перголи и пейки на площадката за отдих над чешмата „Бялото момиче“ в Лесопарк „Липник“, с . Николово;

– ремонтирани и възстановени бяха дъждоотвеждащи шахти по улиците „Алеко Константинов“, „Стефан Стамболов“ и „Сент Уан“;

– отстранено бе опасно пропадане до детска площадка срещу бл. „Родопи“ в кв. „Здравец – Север“ 1;

– продължават ремонтните работи в сградата на Детска ясла №9 по ул. „Ловеч“ 27 в кв. „Дружба“ 1;

– извършена бе подмяна на стари осветителни тела с НЛВН за улично осветление с нови LED осветители по уличната мрежа в гр. Мартен и с. Хотанца;

– изградени бяха нови улични осветителни системи с LED осветители по ул. „Ген. Кутузов, в участъка между кръстовищата с ул. 24 – ти май и ул. Мальовица и по ул. 24 – ти май, в участъка между кръстовищата с ул. „Генерал Кутузов“ и ул. „Мальовица“;

– възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по ул. „Алеи Възраждане“, ул. „24 май“, ул. „Белоградчик“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Д-р Петър Берон“, ул. „Сливница“, ул. „Стара планина“, ул. „Тулча“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Чавдар войвода“, както и по уличната мрежа в с. Ново село;

– извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“ и в околоблоковите пространства на: бл. 82 в кв. „Здравец“, блокове 22 и 32 в кв. „Дружба“ 3;

– монтирани бяха 11 нови и бяха възстановени 4 увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

– възстановени бяха увредени антипаркинг елементи по ул. „Чипровци“, в участъка между кръстовищата с ул. „Димчо Дебелянов‘ и ул. „Тича“, по ул. „Згориград“, както и в Парка на възрожденците /до тенис кортове/;

– извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на: ул. Борисова с ул. Бозвели, ул. Борисова с бул. „Неофит Бозвели“ и бул. „Трети март“ с ул. „Росица“;

– положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски“, ул. „Рига“, ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“;

– извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци по общински път с. Долно Абланово – с. Хотанца;

– в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 кучета, осиновени бяха 2 и бе извършена кастрация на 10 кучета. Извършена бе ваксинация на 12 кучета, а върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР  „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

– проведен бе 54. Фолклорен събор „Златната гъдулка“, в който се включиха повече от 700 участници от 27 населени места в България и Молдова;

– проведен бе концерт, посветен на р. Дунав;

– дадено бе началото на Летния фестивал „Сцена под звездите“;

– обявени бяха резултатите от трето класиране за прием в детските градини и ПГ в училища I-ви клас;

– обявени бяха свободни места след трето класиране за прием в I-ви клас във всички училища на територията на община Русе;

– актуализирани бяха районите и екипите за обхват по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

– извършена бе подготовка на договорите с 25-те читалища на територията на община Русе във връзка с разпределението на средствата от държавната и общинската  субсидии за дейност и ремонти на сградния фонд;

– стартирана бе подготовката за участието на Община Русе в предстоящото издание на Нощ на литературата 2024;

– по искане на Министерството на културата бе съгласувана програма с Регионалния исторически музей, включваща събития през м. септември, посветени на темата „Наследство от маршрути, мрежи и връзки“.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

– Община Русе подписа договор за финансиране за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ул. „Котовск“ №2, в кв. „Изток“. Проектът ще бъде финансиран в рамките на Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спор“,  Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ по Националния проект за възобновяване и устойчивост. Общият размер на инвестицията е 1,2 млн. лв. Предвидените интервенции по сградата включват: въвеждане на енергоспестяващи мерки, като полагане на външна топлоизолация по стени; топлоизолиране на покрива и пода; смяна на дограма; мерки по осветление; изграждане на ФЕЦ, до достигане на клас „А“. Крайният срок за изпълнение на проекта е 30.06.2026 г.;

– приключи Фаза 1 от подбора на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. В рамките на Фаза 1 бе проведена информационна кампания с цел подаване на проектни идеи от максимален кръг местни заинтересовани страни, извършена бе и проверка за административно съответствие и допустимост и приоритизация на подадените проектни идеи по критерии и методика, определени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, изпратени са уведомления с искане на допълнения и разяснения от кандидатите и уведомителни писма до недопуснатите до Фаза 2. Във Фаза 1 са подадени 6 проектни идеи от кандидати публични органи, бизнес организации и териториални структури на държавни органи. След оценката за съответствието на подадените проектни идеи с правилата на процедурата, извършена от Звеното за подбор на проектни идеи към Община Русе, към етап приоритизация са допуснати 3 проектни идеи. През този месец престои заседание на Комитета за подбор на проектни идеи, включващ представители на различни заинтересовани страни на територията на Община Русе – бизнес организации, камари на строителите, проектантите, архитектите, представители на НПО за общественополезна дейност, представители на национално представителните организации на работодателите, представители на национално представителните организации на работниците и служители и др. Целта на Комитета е да разгледа, обсъди и одобри проектните идеи, които са преминали проверката за съответствие и приоритизация, извършени от Звеното за подбор. На Фаза 2 проектните идеи ще бъдат финално одобрени от министерството;

– експерти от дирекция ИИМСП взеха участие в проведения на 4-ти юли уебинар по инициативата „Климакс“, финансирана от Хоризонт Европа. Основната цел на „Климакс“ е да се разработи набор от инструменти за оценка на климатичния риск. На срещата бе представен наръчникът, който бенефициентите следва да използват при управлението на проекта, както и различни сценарии за оценка на климатичните промени;

– бяха стартирани 7 процедури за категоризиране на туристически обекти и бяха издадени 8 разрешителни за търговска дейност на открито от служителите в отдел ТНО, направление Търговия и туризъм;

– започна подготовката за стартиране на тръжна процедура за павилионите, поставени в близост до спирки на градския транспорт. След проведени две процедури за отдаване под наем на визираните преместваеми обекти, някои от обектите останаха без своите наематели. В тази връзка през следващата седмица се очаква да бъдат обявени условията за участие и датата на търга. Основните задължения на бъдещите наематели освен заплащането на наемна цена, ще бъдат обвързани с освежаване на външния вид на павилионите и инсталиране на видеонаблюдение;

– от отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“ бяха подадени в деловодството на Общинския съвет 11 предложения за заседанието на 18 юли и бяха изпълнени текущи задачи – обработка на преписки по разпореждане и учредяване на вещни права върху имоти, общинска собственост; изготвяне на писма до граждани; изготвяне на заповеди; изготвяне на договори; огледи на общински имоти; срещи и консултации на граждани, свързани с прилагане на ЗУЕС.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

– стартираха огледите и проверките на изградената ВиК инфраструктура през изминалата година, с цел приемането им в активите на община Русе. Това се налага, тъй като общината е собственик на всички улични водопроводи и канали, но същите се поддържат и експлоатират от експлоатационното дружество. Проверките се изпълняват от  общинска и областна администрация, „ВиК“ ООД – Русе и Асоциация „ВиК“, като се очаква те да продължат;

– приключи подмяната на водопроводната инсталация в подлеза до жп гарата;

– продължава изпълнението на ремонтните дейности на обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №5-гр. Русе, ул. „Алея Ела“ . Работи се по полагане на топлоизолация на покривна плоча над 3 етаж, затворени са бордове на откритата тераса – покрив над 2 етаж с  газобетонни блокчета, продължава измазването им,  предстои полагане на циментовите замазки и подготовка за хидроизолационни дейности по покривите;

– приключи изпълнението на текущ ремонт на калориферна инсталация за отопление на Пленарна зала;

– осъществен бе инвеститорски контрол на обектите, където продължават ремонтните дейности: „Текущи ремонтни дейности в общинска административна сграда на ул. „Княжеска“ №8 и „Текущ ремонт на сградата на Спортен клуб „Динамо – Русе“, ж. кв. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №86;

– изготвен бе КС и КСС за текущ ремонт на обект „Текущ ремонт покрив на двуетажна общинска административна сграда на ул. „Княжеска“ №8″;

– извършени бяха 5 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

– извършени бяха дейности за стартиране на програма „Академия за родители към Община Русе“ с дейност „Общинско училище за родители“ – кореспонденция с лечебни заведения по сключен договор за промяна на дата;

– разработена бе Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите на територията на Община Русе /2024-2027/. Изготвено е предложение до Общински съвет – Русе за приемането й;

– разработен бе План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Изготвено бе предложение до Общински съвет – Русе за приемането му;

– на сайта на Община Русе бяха публикувани седмичните менюта на Детска млечна кухня и за детските ясли в ПП „Сладко бебе“;

– извършени бяха консултации относно запитвания на родители за подаване на заявления за класиране в детските ясли;

– извършени бяха консултации и прием на документи относно отпускане на еднократна помощ на новородено второ дете и/или близнаци, както и на граждани по реда на чл. 2, т. 1 от  Наредба №21 на Общински съвет-Русе;

– подписани бяха месечни отчети и работни графици за община Русе от 1078 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 291 лица, наети като „Социални асистенти“ по „Асистентска подкрепа“ и от 190 лица, наети като „Домашни помощници“ по проект „Грижа в дома в община Русе“;

– сключен бе договор с Дирекция „Бюро по труда”-Русе за осигуряване на временна заетост на 25 лица по Регионална програма за заетост – 2024 г. за срок от 5 месеца.

– извършени бяха планови проверки на наетите лица на длъжност домашен помощник по проект „Грижа в дома в община Русе“;

– здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула“ и „Селеметя“, като консултираха 49 лица за ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации съгласно имунизационния календар на Р България. Извършени бяха консултации за типовете диабет по Закона на здравното осигуряване;

– здравните медиатори обхванаха 6 деца, с които проведоха беседа на тема: „Белите ми зъбки“ и оказаха съдействие на 8 лица за провеждане на медицински прегледи и зъболечение;

– здравните медиатори проведоха среща с общопрактикуващия лекар – д-р Алиев, който предостави списък с деца, които са с пропуснати задължителни ваксини;

– направена бе оценка на състоянието на част от уличната мрежа, пешеходните пътеки и спирките на обществения транспорт в гр. Русе и населените места в община Русе, с цел документиране в електронна среда, във връзка с изискванията на ДАБДП по подготовката на Годишен общински доклад за БДП-част 2;

– извършена бе проверка по сигнализацията на таксиметровите стоянки след взетото решение на Общински съвет – Русе;

– изготвен бе отчет за второто тримесечие по Общинската план-програма по БДП за 2024 г.;

– извършено бе регулярно почистване, косене и третиране срещу плевели на двата гробищни парка.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

– продължават ремонтните дейности в боксовата зала към СУ „Майор Атанас Узунов“;

– продължават дейностите по възстановяване на пешеходната алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градския стадион;

– продължават ремонтните дейности в спортната зала към Дом за стари хора „Възраждане“;

– извършена бе подготовка на тенис базата за държавно първенство;

– изготвени бяха договори за финансова подкрепа на спортни отбори по програма „Спорт 2024“;

– продължава изготвянето на Стратегията за развитие на физическата активност, физическото възпитание и спорта на община Русе;

– продължава изготвянето на план за изпълнение на Националната стратегията за младежта за 2024 г. за община Русе;

– реализирано бе участие на ФТС „Зора“ и танцово студио „Импулс“ в международен фестивал в Чанаккале, Турция;

– спечелени бяха редица награди от Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest