Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за извършване на продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната.

За Министерството на отбраната и Българската армия отпада необходимостта от ползването на два имота – частна държавна собственост, които оглед на досегашното им предназначение – складов район и застроен терен, могат да се използват за стопански цели. Единият имот се намира съответно в област Благоевград, община Кресна, с. Горна Брезница, м. „Воденицата“, а другият – в област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Дебелец.

С друго решение правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и да продаде имущество, отнето в полза на държавата. Решението обхваща девет случая с влезли в сила съдебни решения и е по предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество.

Pin It on Pinterest