България

Правителството се разпореди с имоти

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост, за изграждане на част от участъка Ихтиман-Септември на жп линията София-Пловдив.

Той е част от проекта за модернизация на железопътната линия София -Пловдив в жп участъците София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември на територията на Община Костенец, Софийска област.

Имотите се намират в землището на село Горна Василица, Община Костенец. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и се осигуряват по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014- 2020 г. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министерският съвет предоставя безвъзмездно правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост на Община Кирково, област Кърджали. Имотите се намират в село Кирково, ул. ,,Дружба“ № 3 и представляват сграда със застроена площ 305 кв. м и терен с площ 766 кв. м. Те ще се използват за административни нужди на общината за настаняване на звена от общинската администрация с цел подобряване условията на труд и обслужването на населението. Всички разходи за управление и стопанисване на имотите ще се поемат единствено и изцяло от бюджета на общината и от средства по програми и проекти.

Правителството обяви имот – частна държавна собственост за имот – публична държавна собственост и предоставя безвъзмездно за управление част от него на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Териториално отделение – Поморие към Районна прокуратура – Бургас. Имотът представлява терен, заедно с разположените в него три самостоятелни обекта и се намира в град Поморие, ул. ,,Княз Борис I“ № 75.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest