Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство).

То се проведе на 25 и 26 ноември 2021 г, в Брюксел. Делегацията беше ръководена от заместник-министъра на икономиката Красимир Киряков в частите „Вътрешен пазар и индустрия“ и „Космическо пространство“ и заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз Иванка Ташева в частта „Научни изследвания“.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ беше постигнат общ подход по предложенията за два регламента – относно Законодателен акт за цифровите услуги и относно Законодателен акт за цифровите пазари. В дискусията за изпълнението на Плана за възстановяване на Европа министрите акцентираха върху важни елементи и подходи при подготовката на националните Планове за възстановяване и устойчивост, както и на основни предизвикателства, свързани с тяхното изпълнение, като недостига на доставки в областта на полупроводниците и суровините, нарастващите цени, особено на енергията, липсата на работна сила с подходящи умения и др.

В частта „Космическо пространство“ Съветът прие заключения относно космическо пространство за всички, разгледа доклад на председателството за управлението на космическия трафик и проведе ориентационен дебат по отношение на дългосрочната устойчивост, устойчивото развитие и финансирането на концепцията „Нов космос“, изразяваща се в засилено участие на частния сектор и предприемачеството в изпълнението на космическата политика. Министрите подкрепиха единодушно ролята на „Нов космос“ във връзка с развитието на „нова космическа Европа“ и превръщането на ЕС в глобален хъб за космическо предприемачество.

В частта „Научни изследвания“ бяха одобрени заключения относно бъдещото управление на Европейското научноизследователско пространство и Препоръка на Съвета относно Пакта за научни изследвания и иновации в Европа. Беше проведен ориентационен дебат по темата за научните изследвания и иновациите за постигане на междусекторни цели, като беше подчертано значението на научните изследвания и иновациите за създаването на синергии и допълняемост, както и необходимостта от правилна управленска структура и тясно сътрудничество между политическите институции и заинтересованите страни.

Pin It on Pinterest