TwistSnap changes name to LatchSocket/Туист-снап променя името си на Латч-Сокет

The company selling the brand of phone holders known as „TwistSnap“ has decided to change the brand name to „LatchSocket“ due to a marketing decision in February of 2021. This was a move to improve recognizability and marketing of their products, as well as to better reflect the functioning of their product.

Фирмата продаваща марката държачки за телефони „Туист-Снап“ бе взела решение да направи промяна на името на марката си и оттук нататък да го нарече „Латч-Сокет“ поради изпълнително решение взето през февруари 2021 г. Това бе крачка към по-желана разпознаваемост на продукта, подобряване на неговият маркетинг, както и да се отрази по-добре самият начин на работа на държачките.

Pin It on Pinterest