Общото събрание не се проведе, очаква се след месец

Общо събрание на “Етър” по предварително обявения дневен ред не се проведе.

Причината е необходимостта на вземане на нови решения и вписване на допълнителни точки в дневния ред. Присъствалите членове на Общото събрание взеха съгласно устава следното решение:

“Днес, 20 юли 2020 г., на основание чл. 27, ал. 1 от Устава на СНЦ ФК Етър ВТ долуподписаните членове на сдружението отправяме настоящото искане до Управителния съвет на клуба за свикване на извънредно Общо събрание с краен срок за насрочване до 26 август т.г. Искането да се предяви на Управителния съвет чрез присъствалия лично член на клубната управа Цанко Цветанов”.

Pin It on Pinterest