Информация за предстоящото Общо събрание на акционерите в Левски

Уважаеми Акционери,

Във връзка с провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСA) от „Професионален футболен клуб Левски“ АД, което ще се проведе на 31 август 2021 г. от 11,00 ч. в сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ с адрес: гр. София, ул. „Тодорини кукли” № 47, Ви уведомяваме за следното:

1. Обявената в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/ покана за свикване на Общото събрание, съдържаща дневния ред и условията за провеждане на събранието, може да намерите ТУК.

2. Достъпът до ОСА ще се осъществява през вход „ВИП“ на сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, като регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 10.00 часа и ще се извършва на етаж 2 в сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“.

3. Всички акционери – физически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.

4. Акционерите – юридически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят удостоверение за актуално състояние или разпечатка от партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ, заедно с документ за самоличност на представляващото ги лице, като в случай, че представляващото ги физическо лице е възпрепятствано и няма възможност да присъства на събранието, следва да ги представлява физическо лице с изрично пълномощно.

5. Акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас, които имат желание да присъстват на ОСA, следва да носят документ за самоличност /за ФЛ/, респективно удостоверение за актуално състояние или разпечатка от ТРРЮЛНЦ /за ЮЛ/, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.

6. Всеки акционер, който няма възможност да присъства на ОСA, може да упълномощи друго дееспособно физическо лице да го представлява в ОСA. Образец на пълномощно, можете да изтеглите от TУК.ПЪЛНОМОЩНОИЗТЕГЛЯНЕ

7. Наследниците на починали акционери следва да се легитимират при регистрацията с „Удостоверение за наследници“. В случай че наследниците са повече от един, следва да се представляват в ОСA от едно упълномощено лице.

8. Представителството на малолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, се осъществява от техен родител или настойник. В случай че същите имат желание да вземат участие в ОСA, следва да представят „Удостоверение за раждане“ на малолетния акционер и документ за самоличност на представляващия го родител/настойник.

9. Непълнолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да се придружават от един родител или настойник. Непълнолетният акционер следва да представи „Удостоверение за раждане“ и документ за самоличност, а придружаващият го родител или настойник – документ за самоличност.

Апелираме акционерите да спазят часа за регистрация. Събранието ще започне в 11.00 ч.

От Ръководството на „Професионален футболен клуб Левски“ АД

Pin It on Pinterest