Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки

       З А П О В Е Д

 645

гр. Добрич, 30.05.2020 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г.  на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 30 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

1. Не се разрешават посещенията в :

а/ увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б/ закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч. и тези в търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход;

2. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, в т.ч. и тези в търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на МЗ.

3. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние  в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а/ присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б/ присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на МЗ.

4. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават всички извънкласни занимания, в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на МЗ.

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места /в спортни центрове, клубове и други/.

Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, считано до 01.06.2020 г.

Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.

Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството за втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020 г., а считано от 05.06.2020 г. може да започне първенството за втора професионална лига, без публика. Допуска се възстановяването на тренировъчния процес за спортистите в Програмата за олимпийска подготовка за 2021 г. единствено в определените за целта специализирани спортни бази.

6. Считано от 30.05.2020 г. се разрешава провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет,  при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на МЗ.

7. Считано от 26.05. се разрешават културно-развлекателни мероприятия /театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други/, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50 % от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите /читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други/ според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ, при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на МЗ.

8. Забраняват се посещения на външни лица, /свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

9. Определя се часови диапазон от 8.30 до 10.30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 /шестдесет/ години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

10. Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич да преустановят дейността си.

11. Социалните услуги на територията на Община град Добрич, които предоставят дневна и почасова грижа организират дистанционна форма за предоставяне на съответната социална услуга.

12. Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.

13. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № Рд-01-262 от 14.05.2020 г. на МЗ.

ІІ. Тази Заповед отменя мои Заповеди  №№  309 от 08.03.2020 г., Заповед №  318 от 09.03.2020 г., Заповед №  355 от 12.03.2020 г., Заповед №  356 от 13.03.2020 г., Заповед №  357 от 14.03.2020 г., Заповед №  363 от 16.03.2020 г., Заповед №  364 от 16.03.2020 г., Заповед №  365 от 16.03.2020 г., Заповед №  381 от 19.03.2020 г., Заповед №  400 от 21.03.2020 г., Заповед №  409 от 24.03.2020 г., Заповед №  413 от 26.03.2020 г., Заповед №  421 от 30.03.2020 г., Заповед №  444 от 07.04.2020 г., Заповед №  463 от 12.04.2020 г., Заповед №  464 от 12.04.2020 г., Заповед №  466 от 14.04.2020 г., Заповед №  467 от 14.04.2020 г., Заповед №  478 от 15.04.2020 г., Заповед №  501 от 24.04.2020 г., Заповед №  502 от 27.04.2020 г., Заповед №  518 от 01.05.2020 г., Заповед №  519 от 01.05.2020 г., Заповед №  534 от 04.05.2020 г., Заповед №  535 от 05.05.2020 г., Заповед №  545 от 11.05.2020 г., Заповед №  552 от 12.05.2020 г., Заповед № 577 от 14.05.2020 г., Заповед № 590 от 18.05.2020 г., Заповед № 596 от 19.05.2020 г., Заповед № 598 от 20.05.2020 г., Заповед № 626 от 27.05.2020 г.

ІІІ. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.

     Настоящата ми заповед да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич.  Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

Pin It on Pinterest