Заповед на кмета на Добрич за приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти

З А П О В Е Д

№ 188

град Добрич, 12.02.2021 година

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 16-21/18.12.2020 година на Общински съвет град Добрич, за приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти, във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 година,

НАРЕЖДАМ:

1.Освобождават се изцяло от заплащане на дължимия наем за периода на действие на въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 година на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. всички търговци и юридически лица с нестопанска цел – наематели на общински обекти на територията на Община град Добрич, чиято дейност е преустановена в резултат на въведените с горепосочените заповеди на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки. На юридическите и физическите лица, заплатили наемите си по договори с Община град Добрич за този период, сумата ще бъде приспадната от дължим наем за следващ период.

2.За освобождаване на дължим наем по настоящия ред могат да кандидатстват търговци или юридически лица с нестопанска цел – наематели на общински обекти на територията на Община град Добрич, които:

2.1Са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейност на територията на Община град Добрич;

2.2Нямат задължения за неплатени наеми, данъци и такси към Община град Добрич към датата на подаване на заявление за кандидатстване;

2.3Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

2.4Извършват в общинските обекти, отдадени под наем някоя от дейностите, които се преустановяват със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

3.Утвърждавам формуляр – образец на Заявление за кандидатстване за освобождаване изцяло от заплащане на дължими наеми за общински обекти и Декларация за деклариране на обстоятелства № 1, 2 и 3.

4.Определям ред и условия за кандидатстване както следва:

-Прием на документи от 15.02.2021 г до 19.02.2021 г. включително – освобождаване изцяло от заплащане на наем за периода от 01.02.2021 до 28.02.2021 г.

-Заявлението се подава на 3-то работно място в „Център за услуги и информация“ на Община град Добрич. В Заявлението се попълва следната информация: Данни за заявителя физическо или юридическо лице наемател на общински обект, адрес на заявителя /седалище и адрес на управление/, ЕИК, Договор за наем на общински обект.

-В декларация № 1 се декларират следните обстоятелства: Данни за заявителя физическо или юридическо лице наемател на общински обект, адрес на заявителя /седалище и адрес на управление/, ЕИК, Договор за наем на общински обект, адрес на общинския обект, видът дейност, която е преустановена в резултат на приетите нормативни ограничителни мерки по ЗМДВИП, начална и крайна дата на преустановена дейност в общинския обект, Заповед на Министър на здравеопазването, по която е преустановил дейността си.

-За освобождаване от заплащане на наем за периода от 01.03.2021 до 31.03.2021 г. – заявителят се задължава в срок до 10-ти април 2021 г. да декларира преустановяването на дейността си, като подаде декларация №2.

-За освобождаване от заплащане на наем за периода от 01.04.2021 – 31.03.2021 г. – заявителят се задължава в срок до 10-ти май 2021 г. да декларира преустановяването на дейността си, като подаде декларация №3.

Деклараторът декларира верността на гореизброените обстоятелства, въз основа на чл. 313 от НК.

5.Въз основа на настоящата да се издаде последваща такава, за определяне комисия и нейната дейност.

6.Допускам предварително изпълнение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, със следните мотиви: Предварителното изпълнение на настоящата заповед е наложително, във връзка с временни противоепидемични мерки в РБ и с оглед защитата на обществени интереси на гражданите на град Добрич, и по-специално на наемателите на общински обекти. Цели се запазване на стабилно положение в сферата, посредством запазване на наемните отношения в техния вид и обем от предхождащия извънредното положение период. Допускането на предварително изпълнение ще създаде сериозно облекчение на наемателите, претърпели преки или косвени икономически загуби в следствие на въведените временни противоепидемични мерки.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Добринка Стоилова – зам.-Кмет „Финанси и общинска собственост“.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Pin It on Pinterest