Заповед на кмета на Добрич за организация на движението в празничния 25 септември

З А П О В Е Д

№1311

град Добрич 24.09.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата и във връзка с честванията по повод 80 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България, които се отбелязват на 25 септември  

З А П О В Я Д В А М :

абранявам движението и паркирането на МПС на 25 септември 2020г. в  следните участъци:

            – от кръгово кръстовище по ул.“Отец Паисий“ в посока площад „Свобода“ и прилежащите паркинги в района за времето от 06:00 часа до 21:00 часа;

            – паркинга пред паметника на Загиналите добруджанци във Втората световна война в градски парк „Св.Георги“ за времето от 10:00 часа до 18:00 часа.

Контролът на организацията на движението в посочените участъци се осъществява от оправомощените с моя заповед длъжностни лица от Службата за контрол.

Препис от заповедта да се оповести на гражданите на Община град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Калина Георгиева – Секретар на Община град Добрич.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Pin It on Pinterest