Започна работата по проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Хасково

Започна работата по изпълнението на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ Приоритетни ос: Подобряване качеството на атмосферния въздух, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Административният договор за финансиране на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ е подписан на 13.12.2019 година.

Периодът на изпълнение на договора е 38 месеца.

Дата на стартиране изпълнението е 30.12.2019 година.

Дата на приключване на договора е 28.02.2023 година.

Обща стойност на бюджета е 5 994 800,00 лева, от които 5 000 000 безвъзмездна финансова помощ. (ДДС е недопустим разход затова 994 800 лева са собствен принос)

Проектът се изпълнява от община Хасково изпълнява в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

Основната цел е подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни окиси, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на екологични транспортни средства за нуждите на обществения транспорт. Обновяването на подвижния състав ще създаде по-бърз, по-ефективен и по-екологичен градски транспорт, който ще привлече граждани и посетители да го предпочетат, пред използването на личните автомобили, което от своя страна ще способства за допълнително намаляване на количеството отделяни фини прахови частици и азотни окиси в градската среда.

Изпълнението на проекта ще доведе до увеличение на броя на електрическите превозни средства и повишаване на енергийната ефективност в този сектор. Положителните резултати от проекта се очаква да доведат до мултиплицирането му чрез извършване на инвестиции в електрически превозни средства от други публични и частни дружества, след доказване на преките ползи.

За изпълнението на проекта и постигане на неговите цели се предвиждат следните основни дейности:

– Доставка на 5 броя електрически автобуси, обслужващи линиите № 1 и № 4, съгласно утвърдената транспортна схема на града;

– Доставка на 5 броя бавно зарядни станции и 1 брой бързозарядна станция за електорбуси в тролейбусно депо;

– Проектиране и изграждане на захранващ кабел за електрозахранване на зарядни станции.

Възложител на обществените поръчки, съгласно споразумението за партньорство, е Тролейбусен транспорт ЕООД.

Към настоящия момент има избрани изпълнители за изграждане на трасето със захранващия кабел – МАРИДЕЛ 2012 ООД и изпълнител на строителния надзор и оценка за съответствието на инвестиционните проекти – „РАДЕВ-06“ ООД.

Процедурата за избор на доставчик на електробусите е в процес на оценка.

Допълнение:

Поради специфичните изисквания на всеки производител на електрически автобуси и техните характеристики доставките на 5 броя бавнозарядни и 1 брой бързозарядни станции ще бъдат част от дейността по доставка на автобусите, които ще бъдат разположени в депото на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

Транспортната услуга е Услуга от общ икономически интерес и тя се възлага с Акт за възлагане. Когато бъдат доставени новите електробуси тази услуга ще бъде възложена на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД след решение на Общински съвет, част от което ще бъде и утвърждаване на актуална транспортна схема по линии 1 и 4, разположение на спирките и разписание на електробусите.  

Pin It on Pinterest