Започна подаването на заявления, във връзка с изплащане на обезщетение за дезинфекция на дворовете на собствениците на доброволно закланите прасета

Това стана ясно на провелата се вчера информационна среща, във връзка с условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция при извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди в санитарните зони. На срещата, която се проведе в Конферентния нецтър на Областна администрация Видин, присъстваха кметове и кметски наместници на населени места на територията от област Видин, попадащи в 20-километровата санитарна зона около индустриалните свинеферми, както и експерти, ангажирани с епизоотичната обстановка.

На провелата се информационна среща бе уточнено, че ще бъде предоставена финансова помощ на собственици, отговарящи на следните критерии: Отглеждащи до 5 прасета за угояване, разположени в санитарните зони във ферми тип „лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба; Включени в списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, предоставен в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и заверен от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат.

Условията за предоставяне на финансова помощ в размер на 300 лева на ферма тип „лично стопанство“ са: подадено заявление по образец, с което стопанинът декларира, че е извършил доброволно клане, извършил е почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупените дезифектанти и консумативи за дезифекция; да не населява обекта с прасета за период най-малко 12 месеца, след последната дезинфекция и без да е регистриран; констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник.

Заявленията се подават в рамките на тази седмица в кметството на съответното населено място, а за град Видин – в Информационния център, който се намира в административната сграда на Общината.

Pin It on Pinterest