Започна общественото обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Добрич

Община Добрич проведе първа онлайн сесия от общественото обсъждане на Плана за интегрирано развитие.

В дебата, който се провежда в онлайн–среда се включиха заинтересовани страни, които направиха конкретни предложения, които ще бъдат разгледани с възможност за включване в документа. Зам.–кметът „Икономическо развитие и европейски фондове“ Росица Йорданов представи целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие със седемгодишен срок на действие. Основната цел на ПИРО е да определи общата рамка за развитие на Община Добрич в икономически, социален, пространствен и тематичен аспект, с програмирани конкретни действия за устойчивото развитие на местно ниво, със засилен фокус на планираните интервенции и инвестиции чрез прилагането на интегриран териториален подход. Планът е разработен съвместно с общинска администрация и привлечен екип от външни консултанти – СНЦ „ Алианс за регионални и граждански инициативи“. Извършен е анализ на нуждите и очакванията на местната общност чрез целево анкетно проучване, в което взеха участие 670 граждани. Проведени бяха фокус групи с включване на всички заинтересовани страни при формиране на приоритетите за бъдещото развитие на общината. Целият процес по разработване на Плана се основава на принципа на партньорство, като Община гр. Добрич осигури прозрачност с нарочна секция на официалната страница на Общината – План за интегрирано развитие, в която регулярно се помества актуална информация.

Планът в резюме бе представен от Цветелина Нешева от консултантския екип, която се фокусира върху основните дейности. Обсъждането продължава с втора онлайн – сесия от 16.00 часа.

Община Добрич благодари за активността и гражданската позиция на всички, които отделиха време и се включиха в онлайн-обсъждането. Винаги сме залагали на обществен диалог и ще продължим да бъдем с открито лице пред гражданите.    

Pin It on Pinterest