Региона

Започна изпълнението на дейностите по проект „Реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на Община град Добрич“

Към настоящия момент Община град Добрич изпълнява Договор № BG-RRP-4.025-0027, на стойност 559 318,56 лв., финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост по проект „Реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на Община град Добрич“, който включва енергийно ефективна подмяна на 680 осветителни тела по главните пътни артерии на града – бул. „25 Септември“,  бул. „Добруджа“, бул. „Русия“, бул. „25 Септември“ и ул. „Батовска“. Първо ще се извърши пребоядисване на стълбовете, след което ще бъдат подменени осветителните тела с нови LED такива.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са както следва:

 • Намаляване на преките разходи за електроенергия за улично осветление с поне 50%,  при осигурено високо качество на осветлението чрез повишаване неговата енергийна ефективност;
 • Намаляване на общите разходи за експлоатационно поддържане на системата за улично осветление на град Добрич;
 • Намаляване на емисиите на парникови газове в резултат на намалена консумация на електроенергия;

Обезпечаване на безопасно движение на моторни превозни средства, повишаване на сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна и естетична нощна атмосфера в града.

На 02.01.2024 г. Министерство на енергетиката отвори покана за набиране на проекти по процедура чрез подбор „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, Покана 2 по Националния план за възстановяване и устойчивост. Допустими за финансиране са мерки за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление, които водят до не по-малко от 30 % спестяване на първична енергия. За участие в подбора се изисква Решение на Общински съвет за съгласие общината да кандидатства по настоящата процедура. Крайният срок за кандидатстването по процедурата е до 02.04.2024 г.

Общият бюджет на процедурата с ДДС е 125,7 млн. лв., като минималната стойност на проект е 100 хил. лв., а максималната не може да надвишава 2 млн. лв. Общините се задължават за период от 5 години след приключване на проекта, да извършват ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация от 10 % от получения размер на безвъзмездната помощ.

          Допустимите дейности по настоящата процедура съгласно Насоките за кандидатстване са:

 • Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;
 • Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;
 • Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата за ВИО;
 • Извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата за външно изкуствено осветление;
 • Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;
 • Изготвяне на технически/работен проект;
 • Строителен надзор;
 • Авторски надзор;
 • Управление на проекта и публичност;
 • Изготвяне на доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за енергийна ефективност за доказване на постигнатите резултати.

Във връзка с тази възможност, на 01.04.2024 г. Община град Добрич подготви и подаде проектно предложение до размера на максималната допустима стойност, като целта е да се обхване възможно по-голяма част от системата за улично осветление на град Добрич – около 4000 осветителни тела.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest