Заключителната пресконференция по проекта за ремонт на Центъра за работа с деца на улицата – на интернет страницата и на Фейсбук страницата на Община Разград

Община Разград ще проведе на 19 януари 2021 г. (вторник) от 11:00 часа заключителна пресконференция, на която ще бъдат представени реализираните проектни дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, който се изпълнява по АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по ОПРР 2014 – 2020 г.

Предвид въведените противоепидемични мерки, събитието ще се проведе по алтернативен начин и пресконференцията ще може да проследите на официалната интернет страница на Община Разград www.razgrad.bg и на фейсбук страницата на Община Разград.

Проектът „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ се осъществява в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по процедура №BG16RFOP001-1.023 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Общата стойност на проекта е 989 999,98 лв., от които 841 499,98 лв. европейско и 148 500 лв. национално финансиране.

Pin It on Pinterest