Заключителна пресконференция по проект „Образователна инфраструктура“ ще се проведе в Асеновград

Заключителна пресконференция по проект „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства” ще се състои в община Асеновград.

Реализирането на проекта осигури подобряването на енергийната ефективност, модернизация и рехабилитация на три детски градини – ДГ „Надежда“, ДГ „Зорница“ и ДГ „Пролет“ – и на две училища – СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ и СУ „Свети Княз Борис I“. Всички тези учебни заведения са част от общинската образователна инфраструктура на община Асеновград. Обектите на интервенция са заложени в Инвестиционната програма на община Асеноврад по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, с цел реализация на Интегрирания план за възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. Реновираните учебни заведения са в зоната на публични функции с висока обществена значимост.

Стойността на проекта е в размер на 6 500 479,05 лева: 100% безвъзмедна финансова помощ, от които 5 525 407,19 лева – европейско и 975 071,86 лева – национално съфинансиране.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 27.10.20 г. (вторник) от 12:00 ч. в зала 305 на община Асеновград.

Този документ е създаден в рамките на проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ на община Асеновград“
ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0004-C01,финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-1.001.039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Pin It on Pinterest