Заключителна пресконференция по екологичен проект на Община Видин

На нея беше отчетено успешното изпълнение на всички дейности по проект „Разработване на Програма за намаляване ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин с план на действие за периода 2021-2025 г.”.

Ръководителят на проекта Цветомира Илиева, заместник-кмет по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие, посочи, че целта е да се достигне качество на атмосферния въздух на Община Видин, съответстващо на нормативните изисквания, с което да се осигури необходимата степен на защита на здравето на населението и на околната среда.

Заместник-кметът обясни, че в рамките на проекта е разработена Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г., която е съгласувана с Министерството на околната среда и водите. С Решение на Общински съвет – Видин, взето с Протокол № 5/28.05.2021 г., програмата и планът за действие са приети.

Проект BG16M1OP002-5.005-004 „Разработване на Програма за намаляване ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин с план на действие за периода 2021-2025 г.”, е по Процедура за директно предоставяне на БФП BG16M1OP002-5.005 „Разработване/ Актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух-2“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014-2020“. Общата стойност е 99 400 лв., изцяло безвъзмездно финансиране.

Pin It on Pinterest