Региона

XXIII Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов“

Тема на конкурса: Любовта и/или виното – 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.

Регламент: Право на участие имат лица над 18 години. Нямат право на участие наградените автори от предходното двадесет и второ издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/, декларация за предоставяне на авторски права. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща.

Изпращайки творбата си, авторите декларират, че е самостоятелна авторска разработка, не е копирана от други източници и  се съгласяват имената и творбата им, както и части от нея да бъдат използвани свободно от организаторите. За целта всеки участник попълва декларация, която е неразделна част от регламента на конкурса и се поставя в малкия плик с лични данни.

При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Краен срок за получаване на творбите: 19.01.2024 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/.

Адрес за получаване на стихотворенията:

7500 гр.Силистра, Община Силистра, ул.“Симеон Велики“ 33, стая 321, за конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов“.

За повече информация: e-mail: kultura_ss@abv.bg и тел: 086/816 287

Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра.

Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра.

Награждаването ще се състои на 14.02.2024 г. от 17:30 часа в зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра – silistra.egov.bg.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest