Втори ден граждани протестират пред община Сливен

Мотивите за протеста на гражданите пред Община Сливен свързани с неправомерното според тях ползване на гробищен парк в кв. Речица от Община Сливен са свързани изцяло с грижата за собственото си здраве и със здравето на хората живеещи в кв. Речица, а и в гр. Сливен и са следните:

  1. Община Сливен ползва гробищния парк без за неговото ползване да са изпълнени изискванията на „Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници“ (Наредбата), чл. 6, ал. 1, т. 4, подпочвените води трябва да са на дълбочина най-малко 0,5 m под изкопното ниво на гробните места. Чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредбата изисква гробните места да не се наводняват при проливни дъждове или топене на снегове. Дълбочината на извършване на погребенията. Минималната дълбочина на извършване на погребванията съгласно Наредбата е 1,5 м. Тези обстоятелства налагат извършването на специализирани инженерно – геоложки и хидрогеоложки проучвания за установяване и оценка на степента на въздействия на подпочвените и надземни води върху гробните места.

Ние сме пискали от Община Сливен по реда на закона за достъп до обществена информация да ни информира има ли извършено за гробищен парк кв. Речица инженерно – геоложки и хидрогеоложки проучвания за установяване и оценка на степента на въздействие на описаните по горе фактори. С Решение № РД – 15 – 58/12.01.2021 г., в т. 3 Община Сливен ни информира, че за гробищния парк няма извършвани геоложки и хидрогеоложки проучвания.

  1. Поискали сме и информация дали за гробищния парк има одобрена план – схема за разполагане на преместваеми обекти и дали с тази схема са определени главните и второстепенни алеи в гробищния парк, гробищните парцели, местата на урновите стени и урновите гробове. Отговорът на Община Сливен по този въпрос е, че Община Сливен няма изготвен такъв план.

От всичко казано до тук е видно, че ползването на този гробищен парк в сегашния му вид създава поредица от сериозни проблеми за здравето на хората, които живеят и работят в близост до него а в по – дългосрочен план и за всички живеещи в гр. Сливен. Това е така по следните причини.

  • Всеки който е живял в кв. Речица или поне познава района е наясно, че този район е известен с изключително високото ниво на подпочвените води, тъй като той буквално се намира до коритото на р. Тунджа.
  • Изискването най – високото ниво на подпочвените води да е на минимум 2 метра от повърхността на гробищния парк на практика е неизпълнимо.
  • По същия начин стоят нещата и с повърхностните води. При всеки по – сериозен дъжд целия кв. Речица е под вода. Многочислени са оплакванията на живущите в квартала, че улиците не могат да бъдат отводнени.
  • Всичко това поставя следния здравен проблем. След навлизане на водата в гробовете, всички продукти в следствие на трупоразлагането отиват в подпочвените води. Само на разстояние от около 150 – 200 м от това гробище се намира една от групите помпени станции снабдяващи града с питейна вода. Кой ще носи отговорност за навлизането на тези продукти в питейната вода на гр. Сливен и възможните неблагоприятни въздействия върху живущите в града. Трябва да се отчете и факта, че към настоящия момент в това гробище се извършват погребения на починали от „COVID – 19”. Какво става с водите, които наводняват тези гробове и после отиват към помпените станции на града.
  • Освен това само на около 2 – 3 м от последните гробове се намира водопровода захранващ с питейна вода предприятието на „Люпиже България“ ЕООД. Какво може да се случи, ако в този водопровод попаднат продукти от разлагащите се трупове  и кой в крайна сметка носи отговорност за това ?

Именно това са причините, поради които хората протестират пред Община Сливен и искат тези проблеми да бъдат решени.

  1. Да се извършан геоложки и хидрогеоложки проучвания на терена на гробището и да се установи отговаря ли то на изискванията за безопасност на този терен.
  2. Ако теренът отговаря на изискванията за безопасност за него да бъдат изготвени всички необходими и споменат по – горе документи за определяне на точното място на главните и второстепенни алеи и на местата на всички гробове.    

Pin It on Pinterest