Региона

Всички детски градини от община Свищов са с одобрени проекти по Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Всички детски градини от община Свищов са одобрени за реализиране на дейности по проект № BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-1.003 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Проектът е насочен към предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното им приобщаване в предучилищното образование. С цел да се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както и за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби, в общинските детски градини ще се наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.

За да се намали броят на отпадналите от образователната система, проектните дейности са фокусирани и върху осигуряването на достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование, като за целта се предвижда на ниво градина или ясла, децата да бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др.

С цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес, интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина и яслени групи. С оглед на това, чрез различни инициативи и мероприятия, родителите ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция.

В рамките на проекта е предвидено и провеждане на обучения педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които ще предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

Дейностите ще стартират най-късно до началото на учебната 2024/2025 година. Проектът ще се изпълнява в продължение на 5 години, като през този период инвестициите ще са насочени към осигуряване на грижи в ранна детска възраст и висококачественото образование.

Източник: https://obrazovanie-sv.bg/vsichki-detski-gradini-sa-s-odobreni-proekti-po-programa-obrazovanie-2021-2027-g/

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest