Възпомателна вечер в Силистра за д-р Станка Георгиева

Благодарение на дарителската традиция, през годините в Държавен архив – Силистра са комплектувани и съхранени за бъдещите поколения десетки изключително ценни фондове на личности.


През 2019 г. в Държавен архив – Силистра постъпиха документи от личния архив на д-р Станка Георгиева – преподавател, краевед и изследовател на историята на Силистренския край и Добруджа, журналист. Документите бяха приети в необработен вид след смъртта й в изпълнение на завещание, оставено от нея. Това е третото и най – богато постъпление в личния фонд на д-р Станка Георгиева. Първите документални материали са приети като дарение през 1986 г. в Държавен архив – Силистра лично от Станка Георгиева. Те са обособени в личен фонд „ГЕОРГИЕВА, СТАНКА НИКОЛОВА (1943- )“ и обхващат 74 (седемдесет и четири) архивни единици за периода 1965- 1986 г. През 1996 г. тя дарява още документи, които са обособени в 7 (седем) архивни единици на опис втори и обхващат периода 1991- 1994 г. След направената научно-техническа обработка през 2019 г., за постоянно запазване са описани 393 (триста деветдесет и три) архивни единици с 0,79 л.м., за периода 1930 – 2019 г.
Станка Георгиева е родена на 22 ноем. 1943 г. в с. Стоян Михайловски, Шуменско. През 1968 г. завършва Великотърновския университет „Кирил и Методий“, специалност „История“. Специализира в Института за повишаване на квалификацията към Киевския университет „Тарас Шевченко“ (1973-1974), през 1985 г. завършва следдипломна специализация в СУ „Климент Охридски“. От 1968 до 1971 г. е преподавател в ССТ “ Ив. Мичурин“ в Преслав, от 1971 г. е асистент в ИПУ „Дочо Михайлов“- Силистра, а през 1977 г. е избрана за старши преподавател. През 2000 г. защитава докторска дисертация на тема „Емигрантското добруджанско женско движение в България 1919-1940 г. „. Председател е на Българското историческо дружество „Марин Дринов“ – Силистра и Просветно-благотворителната фондация „Добруджанка-2“, член е на Дружеството на научните работници в България, на Съюза на Независимите български писатели, на Литературно-творческото сдружение „Реката и приятели“, на Общинския комитет „Васил Левски“ – Силистра. Удостоена е с орден „Кирил и Методий“ III степен и с медалите „България 1300 години“ и „За педагогическо майсторство“. Умира в Силистра на 10. 12. 2018 г.
Личният архив на д-р Станка Георгиева е обработен и достъпен за читателите и изследователите. По-голяма част от документите разкриват преподавателската, краеведската, изследователската и обществената й дейност. Не малък е броя на биографичните материали. Особено интересни в този раздел са Личен дневник „Живот и творчество на Станка Георгиева“, Автобиография (1984, 1985), автосправка, биография, Диплома за завършено висше образование по специалност „История“ към Великотърновския университет „Кирил и Методий“, Диплома за образователна и научна степен: Доктор от 2000 г. Изключително богат е разделът на творческите материали- монографии, статии, исторически и краеведски изследвания, научни доклади, рецензии, съобщения, слова, библиографски справки, бележки и списъци и др.
С последното постъпление във фонда влязоха и стихотворения и разкази от Таня Георгиева, които разкриха един друг, по-поетичен и чувствителен характер на една жена с много таланти и богата душевност.
Разнообразни са и документите от служебната и обществената дейност на д-р Станка Георгиева. Те показват нейната отдаденост като преподавател и съпричастността й към обществено- политическия и културен живот на Силистра.
Разделът „Изобразителни и фотодокументи“ не e голям по обем, но допълва със снимки личния и обществен живот на Станка Георгиева. Тук са систематизирани и няколко архивни единици с печатни албуми със снимки и картички от различни исторически места.
Значителна част са документите на други лица – на членове на семейството й, курсови работи на студенти, дисертации, исторически изследвания, статии и спомени на историци и краеведи.
Надяваме се, след тази възпоменателна вечер, да успеем да съберем още документални материали за пълноценния живот на д-р Станка Георгиева, с които да обогатим нейния личен фонд.

Pin It on Pinterest