Региона

Възможност за кандидатстване за детски градини,училища и ЦПЛР

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ),второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на образованието и науката, обяви нова Конкурсна процедура 33.23-2024 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са институции в системата на предучилищното и училищното образование: детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини.

Подробна информация е публикувана на интернет страницата на Центъра – https://coiduem.mon.bg/

Краен срок за кандидатстване: 05 август 2024 г., 23:59 ч.

В периода до 05.08.2024 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещи, могат да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest