Региона

Въвежда се режим на водата в ловешкото село Пресяка

ВиК АД – Ловеч, с писмо до кмета на Община Ловеч информира, че от 14.09.2023 г. въвежда режим на водоползване в село Пресяка, като водоподаването ще бъде осигурено по схема.

Водоподаването ще има през ден, както следва:

От 14.09.2023г. – висока зона от 08.00 до 20,00 ч.

От 15.09.2023г. – ниска зона от 08.00 до 20,00 ч.

Въвеждат се ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забранява се ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Режимът е поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника на с. Пресяка, на основание чл.9, т. 1 и т.2 от общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор „ВиК“АД гр. Ловеч и §2, т.1 и т. З от допълнителни разпоредби на наредба номер 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване па потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest