В Сливо поле направиха първа копка по нов проект

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

проект : „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I-845, кв. 136 по плана на гр. Сливо поле“

ПОДМЯРКА 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ОТ МЯРКА 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.007 СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 В изпълнение на Административен Договор № BG06RDNP001-7.007-0066-С01/07.05.2019 г. сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Сливо поле за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I-845, кв. 136 по плана на гр. Сливо поле“ бяха избрани изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта. В последствие бе сключен анекс към горепосочения договор съобразно предложените от изпълнителите цени за извършване на поетите ангажименти.

Във връзка със започване на реалното изпълнение на инвестицията представители на участниците в инвестиционния процес: Възложителя – г-н Валентин Атанасов, Кмет на Община Сливо поле, Строителния надзор и Изпълнителя на строително-монтажните работи съставиха и подписаха Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж.

С проекта се предвижда изграждане на спортна площадка с общ габаритен размер 23,42 м./44,60 м. с комбинирано игрище за футбол, волейбол, баскетбол.

Крайният срок за изпълнение на проекта е до 15.09.2023 г.

С изпълнение на инвестицията ще се постигнат заложените в проектното предложение цели:

   Общата цел на проектното предложение е подобряване на качеството на живот в община Сливо поле  и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до публични услуги, посредством подновена спортна инфраструктура.

   Специфични цели на настоящото проектно предложение са:

  • Увеличаване на инвестиционният интерес в селския район;
  • Намаляване на безработицата и бедността в района;
  • Създаване на туристически интерес и желание за закупуване на имоти в района.

   Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е:

  • спиране на обезлюдяването на селата и тяхното икономическо и социално възраждане;
  • подобряване качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Сливо поле, чрез реализиране на проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I – 845, кв.136 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле“.

Pin It on Pinterest