В Силистра се проведе обществено обсъждане на проект

В залата на Общински съвет – Силистра вчера, 23.11.2020 година, се проведе обществено обсъждане на проект по Докладна записка относно:

1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезврежданев депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържанена чистотата на територията за обществено ползване за 2021 година.2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни имоти напредприятия и граждани за 2021 година.Презентацията по проекта водиха г-н Мирослав Калинов – директор на дирекция „Финанси“и г-н Красен Костадинов – началник на отдел „Местни данъци и такси“.В залата присъстваха кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и председателят на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова, журналисти и граждани.В изложението стана ясно, че администрацията предлага увеличение на ставката за такса битови отпадъци за жилищни имоти от 1,5 промила с 2,5 промила за жилищни имоти на територията на град Силистра, и от 1,5 промила с 3,5 промила за имоти на територията на населените места в общината. Таксата не е променяна от 2005-та година и вече не покрива всички разходи, които прави общинското търговско дружество по дейностите за сметоизвозване и разходите за отчисления и дейностите по „Закона за управление на отпадъците“, свързани с функционирането на РДБО.Присъстващите граждани подкрепиха увеличението и получиха отговори на въпросите си относно разпределението на средствата.Предстои докладната записка да бъде гласувана на заседание на Общински съвет – Силистра.

Pin It on Pinterest