В Шумен обявиха търг за отдаване под наем на общински обекти

Публичен търг за отдаване под наем на терени и помещения в Шумен, в селата Белокопитово, Илия Блъсково и Мадара ще се проведе на 30 ноември от 11.00 часа в зала 363 в сградата на общината.

Отдаването под наем на имотите, които са общинска собственост, е за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава в стая 257 на общината до 14.00 часа на 27 ноември след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в сградата на общинската администрация. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 27 ноември.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 7 декември от 11.00 часа в стая 257 на общинската администрация.

Подробна информация за провеждането на търга е качена в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 669.

Pin It on Pinterest