В Русе създават мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци

В периода 30.05.2019 г. – 31.05.2019 г. от 10:00 до 16:00 часа, с местоположение: гр. Русе, ул. „Шипка“ № 33, ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране.
Община Русе приканва всички физически лица, притежаващи посочените видове опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилния събирателен пункт.
Видове отпадъци подлежащи на приемане и последващо третиране.
1. Замърсени опаковки – Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
2. Лекарства с изтекъл срок на годност – Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти.
3. Живачни термометри и живак – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.
4. Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за борба с вредители, киселини, основи и реактиви – перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества, пестициди, киселини, основи, фотографски химични вещества и смеси.
5. Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила, бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества, разтворители.
За допълнителна информация по настоящата кампания:
тел. 082/506 793 – отдел „Екология“.

Pin It on Pinterest