В община Свищов предстои изграждането на Център за управление на отпадъците

Съгласно Общинската програма за дейностите по управление на отпадъците и редица нормативни изисквания, сред които Националния план за управление на отпадъците, Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Р. България, в община Свищов предстои изграждането на Център за управление на отпадъците (ЦУО).

Основната цел на ЦУО еопазването на околната среда, посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на община Свищов. Центърът за управление на отпадъци ще има 2 броя площадки за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци и 4 броя площадки за компостиране на биоотпадъци.

Площадките за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци се намират в землището на гр. Свищов (местност „Манастирски трап“). Предстои общината да закупи нов, мобилен шредер за рециклиране на едрогабаритни отпадъци. Ще се приема едър, дребен и смесен отпадък, който след обработка ще се оползотворява.

Площадките за компостиране на биоотпадъци ще са 2 броя в гр. Свищов (в западната и източната част), 1 брой в с. Овча могила и 1 брой в с. Алеково. Основната цел е производството на висококачествен компост, рециклиране на разделно събрани биоотпадъци генерирани на територията на Община Свищов, в съответствие с Наредбата за разделното събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, прието с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Обн. ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.).

Площадката в землището на гр. Свищов, в местност „Манастирски трап“ (източна част на Свищов) ще е комбинирана. В нея ще се третират строителни и биоотпадъци, като всяка зона ще е разграничена от другата, посредством ограда. Тя ще обслужва част от гр. Свищов и селата – Совата, Хаджидимитрово, Царевец, Вардим и Ореш.

Площадката за компостиране на биоотпадъци в землището на гр. Свищов (западна индустриална зона) ще обслужва част от гр. Свищов и селата – Совата, Хаджидимитрово, Царевец, Вардим и Ореш.

Площадката за компостиране на биоотпадъци в землището на с. Овча могила ще обслужва селата – Деляновци, Драгомирово, Морава, Овча могила, Българско сливово и Червена.

Площадката за компостиране на биоотпадъци в землището на с. Алеково ще обслужва селата – Алеково, Александрово, Горна студена и Козловец.

Pin It on Pinterest