В НЧ „Тодор Пеев-1871“ бе открита изложба по проект „За всеки спасил дърво“

На 17.02.2021г. в НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе изложба по проект „За всеки спасил дърво“, организирана от „Младежко движение за развитието на селските райони в България“.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България- Сърбия 2014-2020 г. с продължителност 15 месеца. Основната му цел е включване на младежи и експерти от България и Сърбия в съвместни дейности за опазване на горите и промотиране на околната среда като ключов фактор за устойчиво развитие на трансграничния регион между двете страни.

С методическата подкрепа на експертите от Института за гората и съвместното участие на 400 младежи от общините Ботевград и Ниш-Сърбия са реализирани поредица от дейности, насочени към повишаване на знанията и уменията на младежите по отношение на оценката на здравословното състояние на горите, методите за опазване и възстановяване на горските хабитати и популяризирането на подобни инициативи сред обществото.

Една от дейностите проведена едновременно в Етрополе и Нишка баня е създаване на хербарии от 160 различни горскорастителни видове- дървета, храсти, треви, папрати и мъхове, в която са участвали общо 66 младежи и експерти. Те бяха изложени във фоайето на втория етаж на НЧ „Тодор Пеев-1871“, с цел представяне на най-разпространените горскорастителни видове от трансграничния район и стимулиране местните хора да опазват горите.

Ръководителят на проекта, д-р Йонко Додев откривайки изложбата изказа благодарност към ръководството на НЧ „Тодор Пеев-1871“ и ръководството на Община Етрополе за възможността, изложбата да стане факт. Резюмира изпълнените и предстоящи дейности по проекта. В откриването участваха и доц. д-р Груд Попов, доц. д-р Пламен Глогов и гл.ас. д-р Мира Георгиева от Института за гората- БАН. Те представиха презентации относно важността от създаване и опазване на българските гори, за ценните горскорастителни видове (застрашени, лечебни и медоносни растения) и за опасността от чужди и инвазивни видове.

         Официални гости на мероприятието бяха г-жа Станка Димитрова- заместник- кмет на Община Етрополе, г-н Христо Андреев- председател на НЧ „Тодор Пеев“, г-жа Росица Иванова- началник отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности и туризъм“, ученици от 4 и 5 клас от ОУ „Христо Ботев“, гр. Етрополе с класни ръководители, г-жа Шопова и г-жа Кръстева и директорът на ТП „Държавно горско стопанство Етрополе”, инж. Иван Иванов, който разказа на присъстващите за видовете гори на територията на общината и как се стопанисват.

        За закриване на мероприятието, доц.д-р Пламен Глогов проведе игра с учениците от ОУ „Христо Ботев“- гр. Етрополе, целяща да научат как да определят видовете растения и дървета по определени белези.

Илияна Петкова

Pin It on Pinterest