Региона

В Ловеч се проведе специализирано обучение по „Първа долекарска помощ при спешни състояние на деца“

На 18 ноември 2023 г. в Залата на Общински съвет – Ловеч, се проведе специализирано обучение на тема: „Оказване на първа долекарска помощ при спешни състояния“, по утвърдена програма във връзка със Заповед № РД-01-518/19.10.2022 г. на Министъра на здравеопазването.

В обучението се включиха 65 специалисти, работещи в здравните кабинети на детските градини и училищата. Обучен беше и целият персонал на 3-те детски ясли на територията на общината. Освен медицински специалисти, участие в обучението взеха и директорите на детските ясли, педагози, детегледачи и домакини.

Темата на обучението беше „Оказване на първа долекарска помощ при спешни състояния“ с лектор д-р Ервин Чачи, който по интригуващ начин я презентира пред участниците.

Д-р Чачи завършва Медицински университет – София през 2014 г. Работи в областта на профилактичната и амбулаторна педиатрия до 2016 г. За периода 2016-2022 г. е част от екипа на Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“- гр. София, където защитава специалност по педиатрия. Професионалните и научните му интереси са свързани предимно с детското здраве и профилактика, детската пулмология, кардиология и спешните състояния. Провежда докторантура върху бронхиална астма в детска възраст, участва в многобройни национални и международни конгреси по педиатрия. Към настоящия момент д-р Ервин Чачи работи в Медицински център „Надежда“ – гр. София.

Целта на обучението бе опресняване знанията и уменията на медицинските специалисти, работещи към общинското здравеопазване и изпълнение на Заповед № РД-01-518/19.10.2022 г. на Министъра на здравеопазването, както и спазване изискванията на чл. 10, ал. 3, чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 3 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и чл. 6 ал.1 от Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Според актуалните проучвания дори медицинските специалисти често се притесняват да предприемат действия при необходимост. Това се дължи на високото ниво на стрес при инцидент и липсата на увереност. Тези пречки могат да бъдат отстранени с увеличаване на практическите тренировки и обученията. Затова отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в Община Ловеч, съвместно с ЦПО „Тренинг фактори“ – София организираха този курс, на който се обърна особено внимание на спешните състояния в детската възраст.

В обучението се разискваха взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи в ежедневната им работа с децата и учениците. Обърна се внимание на поведението при пострадалите – деца и ученици, както и признаците и симптомите при спешни състояния.

Участниците в обучението получиха теоретични познания и практически умения за своевременно реагиране в критични и животозастрашаващи ситуации. Вниманието бе насочено към значимостта на своевременното оказване на първа долекарска помощ.

Д-р Ервин Чачи запозна участниците в обучението с алгоритъм за действие при всички спешни състояния, техниката на изкуственото дишане и на непрекия сърдечен масаж, оказване на първа долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в дихателните пътища и метод на Хаймлих, астматичен пристъп, остър ларингит /Круп/, действия при хипогликемия и хипергликемия при деца с диабет, действия при алергична реакция и анафилактичен шок, наранявания, счупвания, изгаряния, измръзвания, кръвотечения, отравяния, травма на главата, височинна травма и др. По време на обучението се обсъдиха и проблемите на детското здравеопазване, свързани с критичното намаляване броя на медицинските специалисти и нарастването на средната възраст на работещите в тази сфера.

Провеждането на обучението допринася за по-добрата организация на дейността на здравните кабинети в детско и училищно здравеопазване, както и разширяване знанията и уменията на медицинските специалисти и служителите в детските ясли.

След провеждане на обучението всички присъстващи получиха удостоверения и материали.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest