В Ловеч допълниха наредбата за прием в детските градини заради децата на 4 години

Тъй като от 01.01.2021 година предучилищното образование е задължително за децата, които навършват 4-годишна възраст за 2020/2021 и следващите учебни години, в Ловеч общинските съветници приеха Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч“. Решението бе прието на заседание на 25.11.2021 г. с 31 гласа „За“,  без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“.

Община Ловеч е осигурила условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съгласно с §17 на преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование .

За прилагането на приетите промени не е необходимо изразходването на допълнителни средства от бюджета на Община Ловеч.

Промените са за да се избегне противоречието и да се постигне синхрон между разпоредбите на подзаконовия нормативен акт и нормативни актове от по-висока степен.

Pin It on Pinterest