В Кюстендил се проведе информационна кампания, свързана със защитата от наводнения

     БД „ЗБР“ проведе информационна кампания в Кюстендил относно превенцията и защитата от наводнения

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе днес в Кюстендил обучителна и информационна кампания, свързана с превенцията и защитата от наводнения. Домакин на работната среща бе Областна управа, а събитието е част от двудневната обучително-информационна кампания за областите Благоевград, Кюстендил и Перник.

     В срещата се включиха директорът на БД „ЗБР“ Владимир Димитров, областният управител инж. Александър Пандурски, неговият заместник Емил Атанасов, представители на регионални институции и на местната власт.

     Кампанията е насочена към повишаване на осведомеността, ангажираността и подобряване координацията между  институции, ангажирани с управлението на риска от наводнения на областно, общинско и басейново ниво.  

     В хода на срещата бяха споделени добри практики и натрупания опит при актуализацията на ПУРН на ЗБР, както и полезна информация, свързана с предстоящото разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на риска от наводнения, отчитаща напредъка по изпълнение на програмата от мерки на ПУРН на ЗБР (2016-2021).  

      В хода на разговорите бяха обсъдени редица въпроси,  целящи  подобряване на координацията между БДЗБР и органите на местната власт, в т.ч. и по актуални и специфични проблеми, извън наводненията.  Изрично беше упоменато необходимостта от  опазване на количеството и качеството на водите, търсене на финансови възможности за осигуряване на подходящо пречистване, изграждане на ГПСОВ, вкл. за агломерациите над 2 000 екв. ж., спазване на  законодателството в областта на водите чрез прилагане на разрешителен  режим и контролиране условията в административните актове, издадени по реда на ЗООС и ЗВ. 

     Взето бе решение за провеждане на индивидуални срещи по общини с участие на БДЗБР, РИОСВ и РЗИ с цел споделяне на общи позиции за решаване на конкретни казуси.

Pin It on Pinterest