Региона

В Кърджали премахват излезли от употреба автомобили

Община Кърджали уведомява собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, че започна процедурата по принудителното премахване от улици и терени общинска собственост.

Преместените ИУМПС ще се съхраняват на следния адрес: гр. Кърджали, База на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота“, ул. „ Язовирска“ № 19 за 14 /четиринадесет/ дневен срок в който всяко лице може да получи ИУМПС след заплащане на разноските по транспортиране и съхранението му. След изтичане на горепосочения срок ИУМПС се предава за разкомплектоване съгласно чл.35 от ЗУО.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest