В Хасково стартира проект „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и Ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договор за финансиране на проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“.

Общият размер на проекта възлиза на 1328 477,55лв. От тях отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 017 446,72лв. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца от датата на подписване на договора.

С тези средства ще бъдат извършени дейности по благоустрояване на района около Монумента „Света Богородица“ в Хасково- пространството, което се явява естествено продължение на парк Ямача и на туристическата зона около Монумента и Камбанарията.

Конкретните строителни работи по проекта включват рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“. Включените мерки предвиждат изграждане /реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура с отворен обществен достъп.

Проектът е разделен на три етапа. Първият обхваща пространството между улиците „Родопи“ и Панорама“. Там ще се ремонтират подходът и централното стълбище, ще се оформи зона за отдих с беседки, пейки и парково обзавеждане, ще се създаде нова паркова среда с озеленяване и залесяване с широколистни и иглолистни видове.

Вторият етап от проекта обхваща района между улиците „Добруджа“ и „Панорама. Там ще се ремонтират двойните стълбища и ще се изгради достъпна зона за отдих и спорт. Най-атрактивният елемент от този проект е изграждането на зелена стена от декоративни растения с надпис ХАСКОВО. Той ще бъде в подножието на Монумента „Света Богородица“ в най-горната част на подхода под ул.“Панорама“. От там ще започне и велоалеята.

Тя ще бъде естествено продължена и завършена в подобект три. Той ще се изгради със собствено финансиране от община Хасково и ще стигне до жилищната част между улиците „Родопи“ и „Панорама“.

Цялата площ, която ще се преобрази и облагороди в рамките на този проект е над 23 хиляди квадратни метра. Тя ще бъде естествена връзка между центъра на града и парк Ямача, а чрез реализирането на проекта ще се постигне цялостен завършен облик на тази централна зона за отдих и туризъм в сърцето на Хасково.

Предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проект „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“.

Той е базиран на целите, заложени в Интегрирания план за развитие на град Хасково, а именно: постигане на устойчиво интегрирано развитие на база повишаване равнището на жизнената среда, доизграждане на конкурентноспособна икономика и информационното общество, стимулиране на социалната интеграция и нарастване на жизнения стандарт на населението от община Хасково.

Ще се създаде на по-привлекателна и обновена градска среда в района на Монумента, достъпна архитектурна среда за интегриране на хора в неравностойно положение; ще се изгради комфортна зона за почивка, развлечения и спорт за жителите и гостите на града; ще се подобри екологичната обстановка на града чрез възстановяване и изграждане на нови зелени зони; ще се обнови цялостния облик на Хасково и ще се повиши привлекателността му за жителите, инвеститорите, гостите и туристите.

Pin It on Pinterest