В Добрич предстоят консултации за съставите на подвижните секционните избирателни комисии

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА

ПАРТИЯ ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

КОАЛИЦИЯ „Обединени патриоти“

ПАРТИЯ ДПС

ПАРТИЯ „Воля“

КОАЛИЦИЯ „Демократична България – обединение“

ГРАД ДОБРИЧ

Относно: Консултации за съставите на подвижните секционните избирателни комисии (ПСИК), за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изискванията на чл. 90, 91, 92, 95, 96, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, Решение №2159-НС/02.03.2021 г., Решение №2206-НС/11.03.2021г., доп. с Решение №2225-НС/16.03.2021 г. и във връзка с Решение №2062-НС/16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) и Решение №90-НС/10.03.2021г. на Районната избирателна комисия град Добрич, Ви уведомявам за предстоящите консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в Община град Добрич за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и на коалиция, която има избран с нейната кандидатска листа член на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 26.03.2021 г. (петък) в 9.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, Бизнес зала на 1-ви етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа имената на предложените лица; единен граждански номер; длъжност в комисията; образование, специалност; партията или коалицията, която ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, когато в консултациите участват упълномощени лица, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

Информацията по буква „а“ и по буква „г“ следва да се представи на хартиен и .електронен носител (CD или по е-поща на адрес dobrich@dobrich.bg).

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на ПСИК, са подробно изложени в Решения № 90-НС/10.03.2021 г. на РИК и №2062-НС/16.02.2021 г., №2159-НС/02.03.2021г. и №2206-НС/11.03.2021 г. на ЦИК.

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация и за избиратели в COVID отделенията на лечебните заведения и с оглед на създаване на навременна организационно-техническата подготовка на изборите на 04.04.2021г. в условията на COVID, моля да представите Вашите предложения за съставите на ПСИК по изискванията в горните букви „а“ и „г“ – за да бъдат изпълнени изискванията за образуване на такива секции.

Съгласно изискванията на т.18 от Решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК и т.13 от Решение №2206-НС/11.03.2021г. на ЦИК ще се вземат предвид постъпилите заявления за гласуване от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация и информацията, подадена от директора на МБАЛ АД гр. Добрич за образуване на броя и обхвата на подвижните избирателни комисии в Община град Добрич.

Моля, да предоставите писмено предложение за съставите на 8 броя ПСИК (включително и за ПСИК в COVID отделението).

Приложения:

  • Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК с Приложение 1;
  • Решение № 2206-НС/11.03.2021г. на ЦИК, доп. с Решение №2225-НС/16.03.2021 г.;
  • Решение № 90-НС/10.03.2021 г. на РИК гр. Добрич;
  • Цветна схема на разпределението на членовете на ПСИК по партии/коалиции за 8 ПСИК;
  • Модел на таблица (на Excel) за попълване поименния състав на ПСИК/резервни членове/ПСИК. С уважение, ЙОРДАН ЙОРДАНОВКмет на Община град Добрич

Pin It on Pinterest