Удължиха срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Кърджали

  До 10.12.2021г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Кърджали.

На 29.09.2021г. Община Кърджали  подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0135-С04 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кърджали“процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.   в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .

            Стойността на проекта е в размер на 1 415 326.77 лева.

            Срокът за изпълнение на проекта е от  18.01.2021 г. до 10.12.2021 г., вкл.

            Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

            Топъл обяд се предоставя на 2100 лица от следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите  целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ -Кърджали. Капацитета на услугата към момента е запълнен, лицата подали заявление-декларация за включване, и с потвърдена принадлежност към целевата група се дописват в списъка на потребителите-резерви по проекта.

            С настоящите потребители ще се сключат допълнителни споразумения за удължаване срока на договорите им до 10.12.2021г.   

Телефони за информация:

тел. 0361/ 6 45 42 –  Домашен социален патронаж – Кърджали

тел. 0361/6 73 87, 0361/6 73 86 – Дирекция „Хуманитарни дейности”

Pin It on Pinterest