Учредява се ограничено вещно право на община Банско за прекарване на водопроводни съоръжения

Министерският съвет прие решение за учредяване на възмездно, безсрочно ограничено вещно право – сервитут върху част от поземлени имоти – изключителна държавна собственост, в полза на община Банско. Правото се учредява за на водопрекарване през имоти изключителна държавна собственост за реализиране на съоръжение „Довеждащи водопроводи до напорните резервоари – актуализация“. Проектът е за изграждане на подобект от строеж на допълнително водоснабдяване на град Банско от местността Караманица. Поземлените имоти са три и се намират в горски територии, находящи се в Национален парк „Пирин” с обща площ 0,312 дка. Проектът се обосновава от необходимостта от обезпечаване на жителите и гостите на града с достатъчна по количество питейна вода.

Pin It on Pinterest