Тридесетото заседание на Общински съвет – Ловеч, е насрочено за 28 октомври

Тридесетото заседаниена Общински съвет – Ловеч, се свиква на 28 октомври (четвъртък)  2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Това обяви на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация председателят Петър Цолов в края на днешната сесия.  

Проекто-дневният ред включва засега приемане на Програма за младежки дейности на Община Ловеч, разработена в изпълнение на Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2021- 2030, приемане на Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Ловеч за периода 2021-2023 година, актуализация на капиталови разходи. Освен това ще се упълномощава представителят на Община Ловеч за участие в редовно годишно събрание на акционерите на „ЛОВЕЧ СПОРТ 96“.

Предвижда се още приемане на План за енергийна ефективност на Община Ловеч за периода 2021-2026 г. и приемане на наредба за изм. и доп. на Наредбата за местните данъци на Община Ловеч.

Председателският съвет е на 14 октомври от 16,00 ч.

Материали се приемат до 14 октомври на обяд.

Заседанията на постоянните комисии са на 19 и 20 октомври.

Pin It on Pinterest