Технически средства за обучени получиха учащи, ползващи социални услуги в Силистра

През м. октомври 2020 г. приключи изпълнението на Договор № РД-04-67 от 24.08.2020 г. за съвместна дейност между Община Силистра и Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Целта на проекта бе подобряване на материалната база на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи, чрез закупуване на технически средства, подпомагащи учебния процес на учениците по утвърдена от Министърът на труда и социалната политика. Програмата е целева и е за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.Съгласно одобреното проектно предложение на Община Силистра бяха закупени технически средства: таблети – 20 бр.; мултифункционални устройства – 3 бр. и рутери – 3 бр. на обща стойност 6 990 лв. Те бяха връчени днес от кмета на общината д-р Юлиян Найденов и г-жа Мария Недялкова- зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип, които са ученици през учебната 2020/2021 година.В резултат на изпълнението на проекта, на учащите се потребители са осигурени непрекъснат образователен процес и подкрепа за усвояване на учебния материал, повишени са шансовете им за успешно завършване на учебната година и професионална реализация.

Pin It on Pinterest