Региона

СЗДП-Враца проведе среща с две ловнорибраски сдружения

СЗДП-ВРАЦА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ДВЕ ЛОВНОРИБАРСКИ СДРУЖЕНИЯ ПО ПОВОД ОПАЗВАНЕ ПОПУЛАЦИИТЕ НА ЧЕРНИТЕ И БЕЛОГЛАВИ ЛЕШОЯДИ
Дейностите по проект  „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869
LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), изпълнявани от Консорциум с
участието на Северозападно държавно предприятие – Враца, бяха
представени накратко в рамките на Общото събрание на Сдружение
„Ловно-рибарско дружество-Враца на 29 май и на Общото събрание на
Сдружение „Ловно-рибарско дружество-Мездра-Роман“ на 31 май 2024г.

  Инж.Ивайло Ангелов /координатор на проекта/ и инж. Александрина
Джевелекова /експерт горско-стопанска дейност/, запознаха председателите
на дружинките с дейностите по проекта – подобряване условията за
гнездене, намаляване на заплахите за лешоядите – обезопасяване на опасни
електрически стълбове за намаляване смъртността от токови удари,
дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата
–  като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел и др.,
маркиране и проследяване със сателитни предаватели, създаване на
ефективна мрежа от местни поддръжници за спасяване на бедстващи лешояди
и др.

Акцент в срещата бяха проблемите, свързани с опазване популацията на
черните и белоглавите лешояди, които успешно са реинтродуцирани на
територията на Врачански Балкан през 2020, 2021 и 2022г. Обърнато бе
внимание на използването на отрови и бяха представени начините и
координатите за ранно оповестяване при намиране на пострадали птици.
Представителите на СЗДП-Враца напомниха на ловците, че използването на
отрови срещу птиците е забранено, според Закона за Лова, Закона за
биологичното разнообразие и още 4 закона, като нарушителите подлежат на
санкции, според Наказателния кодекс.

Ловците бяха запознати с ролята на черните и белоглави лешояди като
санитари в природата и техния начин на живот. Представители на
дружинките споделиха, че са имали наблюдение на птиците в района на
Искърското дефиле.

Инж. Ангелов обясни, че черните лешояди са внесени от Испания, където
имат най-големи популации, и настаняването им в адаптационни волиери бе
осъществено от природозащитната организация „Зелени Балкани“ по проект
„Светло бъдеще за черния лешояд“. Той припомни, че крайната цел на
проекта е да се възстанови от списъка на изчезналите видове брадатия
лешояд в България и на Балканите, както и да се завърши реинтродукцията
на черния лешояд в България, като гнездящ вид.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest