Свикани са Общите събрания на населението за избор кметски и обществени съвети в населените места на Община Ловеч

В изпълнение на разпоредбите на чл. 37 в от Закона за местното самоуправление и местната администрация, правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация и Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, със заповед № 3-1928/19.11.2019 година са свикани общи събрания на населението за избор на обществени съвети в 26 населени места. Събранията започват по график от 5 декември и ще приключат на 18 декември тази година.

Това съобщи на пресконференция на 28 декември кметът Корнелия Маринова.

Кметските и обществените съвети:

  1. обсъждат и приемат становище по проекто-бюджета на кметството, което се изпраща до кмета на Община Ловеч и до Общински съвет.
  2. разглеждат информация от кмета на кметството/кметския наместник за изпълнение на общинския бюджет в частта за кметството;
  3. приемат становища за благоустройствени и комунални мероприятия, които е необходимо да се проведат в населеното място;
  4. приемат становища по предложения за решения на Общински съвет-Ловеч за разпореждане с общинско имущество в населеното място, които се депозират в деловодството на общинския съвет;
  5. приемат доклада за дейността и проблемите на кметството, който се разглежда от общинския съвет:
  6. подпомагат кмета на кметството при организиране провеждането на мероприятия за благоустрояване и хигиенизиране и при стопанисване на обектите общинска собственост на територията на населеното място;
  7. подпомагат кмета на кметството при осигуряване на обществения ред и полска охрана.
  8. извършват текущ контрол по изпълнението на договорите по обществени поръчки за строителство и всички други строително-монтажни работи на имоти – общинска собственост на територията на селото, чрез определени с решение на кметския съвет негови представители, съвместно с кмета на кметството. При констатирани от тях нередности, същите незабавно сигнализират кмета на общината.

Кметският съветник е гражданин, който е избран от своите съграждани, за да ги представлява в рамките на дадените му правомощия от общинския съвет. Той следва да бъде най-малко част от общественият живот в даденото населено място и да е наясно с проблемите на обществеността. От позицията на такъв той осъществява контрол на органите на местно самоуправление и им помага в изпълнение на техните функции, поставяйки в центъра интереса на гражданите. Също така от своята трибуна информира и поощрява своите съграждани да участват пряко в процесите на формулиране, мониторинг и изпълнение на местните политики.

Отделно със заповеди на кметовете на кметства ще бъдат насрочени събрания за избор на кметски съвети в големите села.

На сайта на Община Ловеч е публикуван график за провеждане на събранията.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-1928-/-19112019-g

Pin It on Pinterest