Региона

Ще бъдат изготвени кадастрални карти на населените места в община Казанлък

Предстои изготвяне на кадастрални карти на 16 населени места в Община Казанлък.

До този момент с такива разполагат град Шипка и селата Енина и Шейново. Всеки един имот в селата ще бъде заснет и нанесен в картата . Молят се гражданите , собственици на поземлени имоти в регулация, да бъдат съпричастни към процеса и да предоставят на екипа документ за собственост на имота. За изготвянето на кадастралните карти ще съдействат кметовете на населените места и членовете на Консултативния съвет към Община Казанлък.
Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти. Кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени.

Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за: създаване и водене на имотния регистър; изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти; създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи. Новите кадастрални карти на населените места от Община Казанлък ще бъдат качени в масивите на Агенцията по кадастър и геодезия и гражданите ще имат свободен достъп до тях. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest