Стеснен участък от ул. „Осми декември“ в район „Студентски“ в София, заради изкоп за бъдещ строеж

По сигнал за авария РДНСК София е извършила проверка на строеж “Укрепване на изкоп и изкопни работи“, находящ се в УПИ І-5448, 5449 и ІІ-5448 „за жилищно строителство, магазини, офиси, обществено обслужване, медицински център, учебен център, подземни гаражи и трафопост“ в кв. 170а по плана на гр. София, район „Студентски град“, с административен адрес: гр. София, район „Студентски“ СО, ул. „8 декември“. 

В хода на проверката, която е назначена с писмо на началника на ДНСК от 9 юни 2021 г., бе установено свличане на земни маси в изкоп с дължина около 25 – 30 м. заедно със строителната ограда и част от тротоара по ул. „8 декември“. Съставен е констативен акт и е издадена заповед №ДК-09-С-1/13.01.2021 г., с която е спряно изпълнението на всички видове строително монтажни работи на строежа, с изключение на дейностите за незабавно обезопасяване на строежа и укрепителните мерки, предписани от квалифицирано правоспособно техническо лице, с оглед локализиране на аварията и недопускане на увреждане на трети лица и съседни имоти. Одобрени са преработки по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ от главния архитект на Столична община и са предприети мерки по локализиране на аварията. Предвид констатациите на виновните лица са издадени наказателни постановления  и са наложени глоби. Със същата заповед е наредено „незабавно да бъдат предприети действия по преработка на инвестиционните проекти, така, че да не се засягат имоти общинска собственост“. До настоящия момент не са установени действия в тази посока. С няколко писма от м. юни ДНСК е изискала изпълнението на горното от главния архитект на СО и от Възложителят на строежа.

При извършените от служителите на РДНСК София проверки е установено, че издадените от главния архитект две разрешения за строеж не са издадени в условията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). В частта от закона касаеща издаването на разрешения за строеж за отделни етапи, се изисква те да могат да се изпълняват и използват самостоятелно. Разрешеното изпълнение на изкопи не представлява самостоятелен строеж по смисъла на §5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Разрешаването на изкопи и укрепителни работи винаги е съпроводено от проект за изпълнение на сграда. В този случай такъв проект липсва. 

Предвид горното на 11 юни 2021г. ДНСК сезира ВАП на РБ с предложение да протестира издадените от главния архитект на СО разрешения за строеж като нищожни.

Pin It on Pinterest