Стартираха строително-монтажните дейности по проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“

„Днес даваме началото на един от най-мащабните проекти, който ще се реализира на територията на област Смолян в годините, откакто България е член на Европейския съюз.“, областният управител Недялко Славов приветства кмета на община Смолян Николай Мелемов, заместник-управителя на „ВиК“ ЕООД-гр.Смолян инж.Костадин Тотев, председателя на Общински съвет-Смолян Венера Аръчкова, представителите на ВиК дружеството, общинските съветници, ръководителите и представителите на държавни институции, строители, надзорници, консултанти, представители на медиите, гости и граждани на града, които днес присъстваха на официалния старт на строително-монтажните дейности на Проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.

„Този проект засяга всеки един от жителите на областния град, поради няколко причини – на първо място ще повиши качеството на живот на всеки един смолянчанин, защото с реализацията на този проект се постига 100% водоснабдяване на населението и 98% достъп до канализационната услуга.“, Славов подчерта значимостта на проекта, неговата широкообхватност, мащабност и продължителност, като отбеляза, че този проект е с най-висока стойност на инвестицията, спрямо всички реализирани до момента проекти на територията на област Смолян. „Водоснабдителната и канализационна мрежа в Смолян е силно амортизирана, там където е изградена, и има необходимост от подмяна на системите. Тази инвестиция е важна, защото се реализира с европейски средства, другият вариант е през инвестиционната програма на ВиК дружеството, а това неминуемо означава повишаване цената на водата. Смолянчани са привилегировани от реализацията на този проект, защото Смолян е единственото населено място в областта, което е бенефициент по ОП „Околна среда“, тъй като е единствената агломерация с над 10 хиляди жители, каквото е изискването на програмата. Това определено предизвиква ревност сред жителите от другите населени места в региона.“

Областният управител призова гражданите за търпение и съпричастност, обръщайки внимание, че реализацията на този проект има пряко отражение върху бюджета на всяко едно домакинство. Славов декларира, че работата между институциите ще бъде координирана, така че неудобствата за смолянчани да бъдат сведени до минимум. „Поемаме ангажимент своевременно да информираме гражданите на областния град за улиците, за зоните, в които ще протичат строителните дейности най-малко седем дни преди тяхното започване, така че хората да са подготвени и да имат възможност да реагират на неудобствата, които строителните дейности ще предизвикат в ежедневието им.“

„Ние стартираме днес първия воден проект, първият, подписан с договор по ОП „Околна среда“! Надявам се, че съвместно ще работим за това той да бъде и първият завършен. За да се случи този проект, стоят близо 8-годишни усилия на голям кръг от хора, и аз им благодаря, че доведохме нещата до началото на строителните дейности.“, Славов изрази благодарности към всички допринесли за случването на този проект, изказа благодарности към кмета Николай Мелемов и администрацията на община Смолян, към Общински съвет-Смолян за бързото придвижване на административните процедури. В заключение, пожела спорна и безаварийна работа на строителите.

На пресконференция след церемонията по „първа копка“ беше дадена яснота за същността на проекта, основните и конкретни цели, финансовите рамки, и предстоящите дейности.

Проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ се изпълнява съгласно сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №BG16M1OP002-1.014-0001-C01 от 13.02.2019г., между „ВиК“ ЕООД-гр. Смолян и Министерство на околната среда и водите в ролята на Управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е в размер на 91315975.97 лв. с ДДС, от които: Финансиране от ОПОС 2014-2020 (БФП) – 68236106.39 лв.; Кохезионен фонд – 58000690.39 лв.; Национално съфинансиране – 10235416.00 лв.; съфинансиране от „ВиК“ ЕООД-гр. Смолян – 8253195.69 лв.; възстановим от НАП ДДС – 14826673.89 лв.

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващата система на питейните и на отпадъчните води на територията на град Смолян, посредством повишаване ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопроводната мрежа и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води.

Основните дейности в рамките на проекта предвиждат: реконструкция на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок; реконструкция по безископен способ на главен градски колектор; изграждане на нова водопроводна мрежа и зониране на мрежата, изграждане на нова канализационна мрежа; реконструкция на пречиствателни станции за питейни води „Хубча“ и „Превала“; изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор на Пречиствателна станция за отпадъчни води-гр.Смолян.

Pin It on Pinterest