Региона

Стартира проект „Младежки център – Смолян“

Днес в Община Смолян се проведе откриваща пресконференция по проект № BG-RRP-1.008-0009 „Младежки център – Смолян“, по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“, договор за безвъзмездна помощ рег. № BG-RRP-1.008-0009-C01, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
Пресконференцията откри секретарят на Община Смолян Момчил Николов, който посочи че Младежкият център ще се помещава в северното крило на изгорялата сграда на Техникума по дървообработване и облекло, която ще бъде напълно преустроена в младежко пространство. След това координаторът на проекта Златка Митова представи целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението му.
На 8 февруари т. г. се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Смолян и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, изпълняваща функциите на Структурата за наблюдение и докладване (СНД). Отредената част от сградата на Техникума по дървообработване и облекло ще бъде напълно преустроена в младежко пространство със зали за срещи, неформално обучение, култура, изкуство, творчество, спорт и места за настаняване. За успеха на това начинание, общината ще си партнира с активната местна младежка организация „Млади изследователи за младежко развитие“, неправителствена организация със специализация в неформалното обучение за младежи „НЧ Бъдеще сега-2006“, иновативна фирма, развиваща дейност в дигиталните технологии „Донатикс“ ООД и с младежка организация, управляваща младежки център в Италия – EURO-NET, разясни Митова.
Проектът предвижда изпълнението на строително-ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване, наемане на персонал, наемане на външни експерти и ментори. Хора, които ще улесняват успешна групова комуникация за реализацията на дейностите.
Общата цел на проекта е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на Младежки център-Смолян, който да предостави разнообразни дейности (включително и международни), както и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години, включително и тези от уязвимите групи , които са представители на ромския етнос, не учат и са извън работна заетост през последните минимум 4 месеца. Такива, които са изложени на риск от бедност, социално изключване и маргинализация и застрашени от ранно отпадане от образование.
Специфичните цели на проекта са:
Осъществяване на подкрепа за формирането, развитието и реализацията на учениците и младите хора чрез изграждането на Младежки център-Смолян.
Създаване на безопасна, развиваща и мотивираща среда за учениците и младите хора, подпомагаща тяхното включване и стремеж към развитие.
Създаване и реализация на трайна връзка и взаимодействие между бизнеса, публичните институции и организации с фокус дигитални умения за подготовка и успешна реализация на младите хора на пазара на труда.
Разработване на дейности насочени към младежите в посока повишаване на цифровите умения, развитие на предприемаческа грамотност и специфични умения, които подпомагат включването и пригодността за заетост.
Поддържане интереса на младежите към образованието и придобиването на нови умения, участие в съвместни инициативи и споделяне на общи ценности с техни връстници.
Обединяване на усилията на всички заинтересовани страни, които работят с младите хора.
Общата стойност на договора е 3 700 000,00 лв., от които 3 247 539,09 лв. е предоставеното финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост и 452 460,91 лв. национално съфинансиране.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31.06.2026 г.
В пресконференцията взе участие и Теодор Василев от НЧ „Бъдеще сега-2006“, партньор по проекта.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest