Стартира процедура за кандидатстване за работни места по Програма „Старт на кариерата“

Стартира Процедура за кандидатстване за работни места в централните ведомства по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2022 г., като заетостта на младежите е 12 месеца.

Могат да кандидатстват:• Младежи до 29 г., ненавършени до 29.10.2021 г., включително, завършили висшето си образование и придобили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ („специалист“), „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.• Съгласно Критериите за кандидатстване, кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.• Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.• Кандидатите трябва да бъдат регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ като търсещи работа лица към датата на подаване на заявлението за кандидатстване по Програмата, а към датата на насочване към работно място, за което са одобрени от работодател – като безработни лица, търсещи работа.Кандидатът подава в един екземпляр на хартиен носител Заявление за кандидатстване (Приложение 6) или по електронен път. В сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за програмата „Старт на кариерата“ е налично и активно електронното заявление от кандидати за работните места в централните ведомства и поделенията им.Линкът към електронното заявление е:https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8Още информация може да се получи на сайта на Агенцията по заетостта; на място в Дирекция „Бюро по труда“ Силистра, бул.“Македония“ №167 или на тел. 086/ 823 857.Крайният срок за депозиране на документите от кандидатите за участие по Програмата е 29.10.2021г.

Pin It on Pinterest